Itämerityöpajan tuloksia: merituulivoimarakentamisen vaikutukset merenpohjaan

30 toukokuun 2023

Eolus järjesti kevään aikana Itämeri-sitoumuksensa mukaisesti työpajan Itämeri-asiantuntijoille, joiden annin koostamme muutamaan asiantuntija-artikkeliin. Työpajassa tunnistettiin laajalti merituulivoiman mahdollisia vaikutuksia ympäristöön. Työpajassa pohdittiin vaikutusten syntymistä, laajuutta, sekä miten näitä vaikutuksia voitaisiin minimoida tai estää. Vaikutuskohtaisesti pyrittiin tunnistamaan, millä alueilla tietoa tarvitaan lisää, ja mitä tietoa on jo saatavilla. Tähän artikkeliin olemme koostaneet asiantuntijoiden näkemyksiä merituulivoiman rakentamisen vaikutuksista erityisesti merenpohjaan.

Vaikutusten syntyminen

Merituulivoiman rakentamisen aikana tehtävillä toimenpiteillä on vaikutuksia merenpohjaan. Merenpohjaa valmistellaan voimaloiden perustuksia varten esimerkiksi ruoppaamalla ja tasoittamalla. Toimenpiteiden vaikutuksena voimaloiden ja siirtolinjojen läheisyydessä saattaa tapahtua muutoksia veden virtauskuvioihin. Tämä voi vaikuttaa sedimentin eroosio-, kerrostumis- ja kulkeutumisalueisiin. Rakentamisvaiheen aikaisesta ruoppauksesta syntyy myös ruoppausmassoja, jotka läjitetään eli uudelleensijoitetaan merialueelle. Läjityspaikkojen valintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota haitallisten vaikutusten minimoimiseksi.

Esimerkiksi ruoppaus aiheuttaa riskin, että merenpohjaan kiinnittyneet ravinteet ja kontaminantit vapautuvat veteen eli resuspendoituvat heikentäen vedenlaatua. Vaikutus on kuitenkin paikallinen ja väliaikainen. Voimakkain vaikutusalue ulottuu vain satojen metrien päähän, vaikka kokonaisvaikutus voi olla joitakin kilometrejä. Hienojakoisin aine liikkuu kauimmas laajentaen vaikutusaluetta. Resuspensiota tapahtuu merenpohjassa myös luonnollisesti virtausten ja pohjaeliöiden toiminnan seurauksena.

Tuulivoimaloiden rakentamisen lisäksi merituulivoimaa varten tarvitaan useita kymmeniä kilometrejä merikaapeleita. Merenpohjaa saatetaan muokata kaapeleiden upotusta varten esimerkiksi räjäytyksillä ja louhinnalla, jotka aiheuttavat pysyviä muutoksia merenpohjaan. Räjähteet saattavat aiheuttaa paikallisesti myös typpipäästöjä. Kaapeleiden vaikutukset eivät kuitenkaan ulotu kovin laajalle, sillä ne vaikuttavat ainoastaan kaapelikäytävän alueella.

Merituulivoiman asennusvaiheen aikana tapahtuvat vaikutukset merenpohjaan ja sedimentteihin ovat usein merkittävimmät, mutta myös pääsääntöisesti väliaikaisia.

YVA-menettelyn aikana kerätään tietoa olosuhteista

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena on tukea hankkeen suunnittelua ja päätöksentekoa sekä lisätä kaikkien – niin kansalaisten kuin viranomaisten – tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettely myös tuottaa Eolukselle tietoa ympäristön kannalta sopivimman hankevaihtoehdon valitsemiseksi.

Merenpohjan muokkauksesta aiheutuvien vaikutusten selvittäminen on YVA-menettelyn yksi keskeisimpiä osa-alueita.

Hankealueen merenpohjan ominaisuuksia tutkitaan luotauksilla, sedimenttinäytteenotoilla sekä virtaus- ja vedenlaatumallinnuksilla. Akustis-seismisillä luotauksilla saadaan tietoa sedimentin laadusta, paksuudesta ja kerroksista. Näitä tietoja hyödynnetään ruoppaustarpeen, perustamistapojen ja pohjatyyppien arvioimiseen.

Sedimenttien haitta-ainepitoisuudet selvitetään näytteenotoilla, joita tehdään kattavasti koko hankealueella sekä kaikilla kaapelireiteillä. Virtaus- ja vedenlaatumittauksilla saadaan kokonaiskuva alueen kulkeutumis- ja virtausolosuhteista. Vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan rakennusaikaisten töiden vaikutuksia suspensiokuormaan ja mahdollisiin virtauskuvioiden muutoksiin. Kun tutkimukset aloitetaan varhaisessa vaiheessa, olosuhteiden muutoksista voidaan kerätä seurannalla kattavaa informaatiota.

Vaikutuksia voidaan ehkäistä

Rakentamisen vaikutuksia voidaan ehkäistä kiinnittämällä huomiota käytettyihin menetelmiin ja operaatioiden tarkalla suunnittelulla ja seurannalla. Eolus on myös sitounut Itämeren suojeluun ja haluaakin laajan asiantuntijavuoropuhelun avulla tunnistaa parhaita mahdollisia ratkaisuja. Itämeri-sitoumuksen mukaisesti Eolus pyrkii tunnistamaan ja vähentämään merenpohjan rakentamisesta aiheutuvia vaikutukset vedenalaiseen meriympäristöön, erityisesti voimaloiden perustusten, kaapeliurien ja kaapeleiden rantautumispaikkojen alueilla.

Olosuhteiden herkkyys muutoksille voi vaihdella pientenkin etäisyyksien välillä huomattavasti, sillä Suomen merialueilla merenpohjan ominaisuudet vaihtelevat paljon lyhyilläkin etäisyyksillä. Merenpohjan tutkimuksen avulla tuulivoimaloiden ja merikaapeleiden sijoittelua voidaan tarkastella voimalakohtaisesti. Tällöin vältytään esimerkiksi ylimääräiseltä ruoppaukselta. Hyödyntämällä tietoa sedimentin laadusta ja pilaantuneimmista alueista voidaan välttää merenpohjan kontaminanttien päätymistä veteen perustusten asentamisessa. Myös sääolosuhteet kuten tuulisuus ja aallot ohjaavat vaikutusten merkittävyyttä huomattavasti. Vaikutuksia voidaan siis pienentää myös oikealla ajoituksella.

Myös pitkän aikavälin vaikutusten seuranta on tärkeää sekä vaikutusten seuranta merituulivoimaloiden operatiivisen toiminnan aikana. Lisää ymmärrystä tarvitaan siitä, miten merenpohja, sedimentit ja biodiversiteetti muuttuvat voimaloiden yhteydessä vuosien ja kymmenien vuosien aikana. Myös meriläjityksen vaikutuksia ekosysteemin tulee seurata pitkällä aikavälillä.

Merituulivoiman vähäisestä määrästä johtuen Itämerellä ei ole vielä kerääntynyt riittävää ymmärrystä mahdollisista vaikutuksista niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Sen vuoksi Eolus haluaa jatkaa aktiivista vuoropuhelua Itämeri-asiantuntijoiden kanssa Itämeren hyvinvoinnin kannalta parhaiden mahdollisten ratkaisujen löytämiseksi.

Artikkelia taustoittavia lähteitä:

https://tuulivoimayhdistys.fi/tietoa-tuulivoimasta-2/merituulivoima/merituulivoiman-rakentaminen

https://wwf.fi/app/uploads/l/b/g/jj4bimnaijgeosq7g7iiewa/nom_wwf_ruoppaa_vahemman130920

YVA-ohjelma