Tuulivoimaloiden kuljetus

Hankekehitys

Perustamisestaan vuonna 1990 lähtien Eolus on toteuttanut suuren määrän tuulivoimaprojekteja ja kerännyt mittavan projektiportfolion ja sitä kautta saavuttanut entistä paremman kyvykkyyden kehittää ja rakentaa uusiutuvaa energiaa. Eolus on sijoittajille vakaa ja luotettava kumppani. Laajennamme tuulivoiman parissa vuosien mittaan keräämäämme kokemusta myös aurinkoenergiaan ja energian varastointiratkaisuihin, joissa lupaprosessit ovat yleensä kevyempiä ja ajallisesti lyhyempiä kuin tuulivoimassa.

Eolus keskittyy kestäviin ja houkutteleviin taloudellisiin tekijöihin koko voimaloiden elinkaaren ajan ja noudattaa jäsenneltyjä prosesseja, joissa talous ja ympäristövaatimukset ovat etusijalla. Eolus on itsenäinen projektikehittäjä eikä meillä ole omaa tuulivoimaloiden, aurinkokennojen tai akkujen tuotantoa. Tavoitteemme on löytää parhaat kohteet uusiutuvan energian kehittämiseksi.

Tuulivoimahankkeissa käytämme maailman johtavien valmistajien kuten Vestaksen, Siemens Gamesan, Enerconin ja Nordexin turbiineja. Koska seuraamme markkinoita tarkasti, myös muut toimittajat voivat tulla kyseeseen tulevissa tuulivoimaprojekteissa. Myös aurinkoenergiaprojekteissa valitsemme yhteistyökumppanit, jotka pystyvät parhaiten vastaamaan meidän ja asiakkaittemme vaatimuksiin ja toiveisiin. 

Eoluksen alkupiste uusiutuvan energian hankkeiden ja energian varastointiprojektien kehittämisessä

Hankkeet vaihtelevat maittain, mutta päätavoite on aina sama. Eolus haluaa toteuttaa uusiutuvan energiantuotannon ja energian varastoinnin hankkeita, joissa otetaan mahdollisimman tarkasti huomioon yhteiskunnan, yhteisön ja ympäristön vaatimukset samalla tähdäten matalaan energiantuotannon yksikkökustannukseen.

Kaikki hankkeet läpikäyvät mittavan lupaprosessin, joissa arvioidaan niiden soveltuvuus voimassa oleviin vaatimuksiin, jotta ne voisivat toimia yhdessä ympäröivän yhteiskunnan ja luonnon kanssa.

Projektien arvoketju:

Hankekehitys

Jokainen kiinnostava projekti alkaa Hankekehitys -toiminnolla, joka keskittyy uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomiseen olemassa olevilla ja uusilla markkinoilla. Maa-alueita tunnistetaan ja analysoidaan, jotta saataisiin tietoon alkuvaiheen mahdollisuudet rakentaa tuulivoimaa, aurinkoenergiaa tai energian varastointiratkaisuja. Hankekehitys sisältää sekä talon sisällä aloitetut projektit että ulkopuolisten projektien hankinnan eri vaiheissa niiden kehitystä. Jos alustava arviointi osoittaa, että kohde on potentiaalinen uusiutuvan energian tuotantoon, eikä se ole ristiriidassa ympäröivän yhteisön vaatimusten kanssa, alue vuokrataan maanomistajilta sopimuksella.

Projektikehitys

Projekteja viedään eteenpäin Projektikehitys -toiminnossa. Tässä osassa arvoketjua kommunikoidaan suuren yleisön ja viranomaisten kanssa, sekä tehdään tarvittat tutkimukset ja muut toimenpiteet luvitusta varten. Näissä tutkimuksissa otetaan kantaa esimerkiksi luontoarvoihin, kuten lintujen elinympäristöön, sekä mahdollisiin paikallisten asukkaiden vaatimuksiin. Samanaikaisesti projektia arvioidaan teknisestä näkökulmasta eli selvitetään tuulisuus tai aurinkoenergian saatavuus, kohteen sijoittelu ja koko, verkkoliitäntä ja kulkutiet. Tutkimusten valmistuttua jätetään lupahakemukset. 

Projektikehityksen luvitusvaiheen aikana aloitetaan myös keskustelut tuulivoimaloiden, aurinkokennojen tai akkujen valmistajien kanssa, jotta voidaan taata optimaaliset tekniset ratkaisut ottaen huomioon myös luvituksen vaatimukset. Myös potentiaalisiin sijoittajiin otetaan yhteyttä tässä vaiheessa.

Jos viranomaiset antavat luvat hankkeelle, projekti voidaan toteuttaa.

Projektikehityksen myöhemmässä vaiheessa aloitetaan keskustelu myös muiden alihankkijaehdokkaiden kanssa, sekä jatketaan sijoittajaneuvotteluja. Voit lukea eri tyyppisistä asiakkuuksista ja sijoittajista, jotka toimivat Eoluksen kehittämissä hankkeissa täältä.

Toteutusvaihe

Kun projektiin on löytynyt sijoittaja, se siirtyy toteutusvaiheeseen. Eoluksella ei ole omaa asennushenkilökuntaa ja rakentamispalvelut hankitaankin ulkoisilta kumppaneilta. Eoluksen rooli on johtaa toteutusprojektia ja toimia asiakkaan edustajana rakentamiseen, sähköverkkoon sekä tuulivoimaloiden tai aurinkokennojen toimittaijille.

Tuulipuiston rakentamisessa tärkeimmät asiat tässä vaiheessa ovat teiden rakentaminen, nosturin tukirakenteet, perustukset ja puiston sisäinen sähköverkko, sekä tietenkin voimaloiden asentaminen ja käyttöönotto. 

Aurinkoenergiaprojekteissa tärkeää on kulkutiet, sähköverkko sekä paneelien asennus ja käyttöönotto. Sähköverkkoon liittyminen on jokaisen projektin tärkeä vaihe ja tämä toteutetaan yhteistyössä kunkin alueen verkon omistajan kanssa. Suuren mittaluokan energiaprojektien toteuttaminen vaatii aina yksityiskohtaista suunnittelua, sekä aikataulun ja kustannusten tarkkaa seurantaa. Myös rakennustöiden laadunvarmistus, sekä valmiiden työvaiheiden seuranta ovat tärkeitä. 

Omaisuudenhallinta

Arvoketjun viimeinen vaihe on kohteen käyttö. Omaisuudenhallintatoiminto hallinnoi kohteita asiakkaiden puolesta ja tähtää tuoton maksimointiin koko elinkaaren aikana. Käyttö tehdään asiakkaan puolesta ja voimalatoimittajiin pidetään tiivistä yhteyttä, jotta voidaan taata huoltosopimusten velvoitteiden toteutuminen. Lisäksi suoritetaan omia tarkastauksia ja varmistetaan viranomaislupien sekä ympäristö- ja laatuvaatimusten täyttyminen. Kohteita valvotaan keskitetysti valvontakeskuksestamme. Lisäksi omaisuudenhallinnalla hoidetaan kirjanpito, taloudellinen raportointi, vuokranmaksu, vakuutukset ja sähkönmyyntidokumentaatio. Näin asiakkaat voivat huoletta keskittyä kohteiden omistamiseen.