Tuulivoimaloiden kuljetus

Joustavuus takaa laajan asiakaskunnan

Yli 30 vuotta markkinoilla on muovannut Eoluksen asiakaskunnasta laajan, laaja-alaisen ja tyytyväisen.

Pitkä historiamme on yksi syy asiakkaille, maanomistajille, osakkeenomistajille, rahoittajille ja työntekijöille luottaa Eolukseen. Lisäksi tärkeää on laaja tarjonta, joustava liiketoimintamalli ja kyky mukauttaa toiminnot markkinaolosuhteisiin sopiviksi. Vuosien saatossa olemme Eoluksella onnistuneet vastaamaan sijoittajien ja yhteiskunnan vaatimuksiin, koska ajattelemme aina tulevaisuutta ja tulevia tarpeita sekä mahdollisuuksia

Arvoa koko investoinnin elinkaaren ajan

Vuosien mittaan Eolus on rakentanut ammattiaitoaan koko arvoketjussa. Vahva taloudellinen asema tekee yrityksestä vakaan ja luotettavan kumppanin. Projektimme tuulivoimassa, aurinkoenergiassa ja energian varastointiratkaisuissa luovat jättimäisiä mahdollisuuksia asiakkaille tuottaa uusiutuvaa energiaa edullisesti. Monet asiakkaamme arvostavat ammattimaisia käyttö- ja hallinnointipalveluitamme, joilla investoinnin tuotto voidaan maksimoida riippumatta kohteen koosta.

Enemmän isoja toimijoita

Asiakaskunta on muuttunut vuosien mittaan. Painopiste on siirtynyt ruotsalaisista kotitaloussijoittajista suuriin kansainvälisiin yhtiöihin. Selkeä enemmistö on instituitionaalisia sijoittajia sekä suuria energiankuluttajia, joille maantieteellinen sijainti tai teknologiset yksityiskohdat eivät ole yhtä tärkeitä, kuin pienemmille asiakkaille.

Institutionaaliset sijoittajat

Suurin osa sijoituksista energiamarkkinoille sekä Pohjoismaissa että globaalisti, tehdään suurten kansainvälisten institutionaalisten sijoittajien, kuten rahastaojen ja eläke- ja vakuutusyhtiöiden toimesta. Kunnalliseen infrastruktuuriin kuten uusiutuvaan energiaan investoidaan, koska se on verrattain vakaa sijoitus, joka takaa vakaan kassavirran. Tämä puolestaan auttaa sijoittajia suoriutumaan muista vakausvelvoitteistaan.

Uusiutuvaan sähköenergiaan investoivilla sijoittajilla on tärkeä rooli siirryttäessä fossiilivapaaseen energiantuotantoon. Näillä sijoituksilla vähennetään hiilidioksidipäästöjä ja lopulta pienennetään ympäristöinvestointeihin liittyviä riskejä ja vastuita. Kasvava joukko ihmisiä haluaa tehdä ympäristön kannalta kestäviä investointeja ja ottaa osaa yhteiskunnan muutoksessa kohti ympäristön kannalta kestävää energiantuotantoa.

Suuret energiankuluttajat

Suuret energiankuluttajat ovat yrityksiä ja yhteisöjä, joiden sähkönkulutus on runsasta, ja joiden pääasiallinen toiminta ei liity sähköntuotantoon. Tämä asiakasryhmä kasvaa, koska tuuli- ja aurinkovoima tarjovaa turvatun, matalan ja vakaan sähkön hinnan pitkällä aikavälillä. Lisäksi yhä useammat yritykset vaativat, että vaikutukset ympäristölle tulee minimoida, vastuullisuutta pitää lisätä ja usein nämä yritykset haluavat olla mukana siirryttäessä kohti fossiilivapaata energiataloutta.

Sijoitukset toteutetaan joko suoraan omaan energiantuotantoon tai yleisemmin pitäaikaisina sähkönostosopimuksina (PPA – Power Purchase Agreement). Tämä sopimus velvoittaa asiakkaan ostamaan tietyn voimalan tuottamaa sähköä ennaltamäärätyn ajan. Tällä tavoin yhtiö voi lisätä uusiutuvan energian tuotantoa ilman, että se omistaisi omaa tuotantoyksikköä. Positiivisia ympäristövaikutuksia voi siis luoda ilman, että omaan ydinliiketoimintaan tarvittavaa pääomaa tarvitsee sitoa. Eolus on solminut useita PPA-sopimuksia monien tuulipuistojen yhteyteen Ruotsissa, Norjassa ja Yhdysvalloissa. Amazon Web Servicen kanssa on tällä hetkellä merkittävin sopimus ja toiseksi merkittävin on Googlen kanssa.

Energiayhtiöt

Monilla markkina-alueilla, kuten Pohjoismaissa, maatuulivoima on yksi kustannustehokkaimmista tavoista lisätä energiantuotantoa. Toisilla alueilla taas aurinkoenergia on halvin vaihtoehto. Siksi myös yritykset, joiden pääliiketoiminta on energiantuotanto, ovat kiinnostuneita sijoituksista uusiutuviin energiantuotantomuotoihin.

Kustannustehokkuuden lisäksi sijoitukset uusiutuvaan energiaan mahdollistavat energiayhtiöiden tarjota ympäristöystävällistä sähköä omista tuotantolähteistä. Yhdysvalloissa energiayhtiöt usein solmivat pitäaikaisia sähkönostosopimuksia (PPA – Power Purchase Agreement) omien tuotantolaitosten omistamisen sijaan. Tätä alkaa tapahtua myös Euroopassa. Jo vuosien ajan Eolus on myynyt tuulipuistoja sekä ruotsalaisille että kansainvälisille energiayhtiöille.

Julkinen sektori

Julkiseen sektoriin luetaan valtio ja kunnat. Energiantuotannon omistaminen tuo niille ennustettavuutta ja hallintaa energiantuotannon kustannusten suhteen. Uusiutuvaan sähköntuotantoon sijoittaminen mahdollistaa julkisen sektorin toimijoille asettamiensa ympäristötavoitteiden saavuttamisen.

Osakkeenomistajat

Eolus on myynyt osakkuuksia tuulivoimaloihin asiakkailleen melkeinpä perustamisestaan lähtien. Siksi tuhannet ihmiset ja yritykset ovat nyt osa-omistajina tuulipuistoissa omassa yhteisössään. Osaomistusmalli on ollut yksi Eoluksen menestyksen kulmakiviä jo vuosia. Markkinat ovat kuitenkin muuttuneet ja fokus on nyt isommissa kohteissa ja useamman pienen kohteen yhteenliittymissä. Siksi Eolus ei tällä hetkellä toteuta osaomistusmallia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että emme voisi palata tähän malliin, jos olosuhteet ovat taas suosiolliset tulevaisuudessa.