Uutiset

· 2 minuutin lukeminen

Wellamon kuulemistilaisuuksissa runsaasti osallistujia

Wellamo-merituulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa (YVA-ohjelma) esiteltiin neljässä yleisötilaisuudessa marraskuussa 2023. Eniten tilaisuuksissa puhuttivat sähkönsiirto merituulivoiman tuotantoalueelta rantaan ja edelleen kantaverkon liityntäasemalle sekä mahdolliset uudet voimajohtokäytävät. Lisäksi osallistujia kiinnostivat voimaloiden näkyminen rannikolle ja merituulivoiman merkitys vihreälle siirtymälle.

Wellamon YVA-ohjelmaa esiteltiin yleisötilaisuuksissa, joissa alueen asukkailla, toimijoilla ja hankkeesta kiinnostuneilla oli mahdollisuus kuulla ja keskustella suunnitelmista hankekehittäjän kanssa. YVA-ohjelma on suunnitelma siitä, miten ympäristövaikutusten arviointi tullaan toteuttamaan. Tulevassa arviointimenettelyssä hankkeen ympäristövaikutuksia punnitaan monipuolisesti sen koko elinkaaren ajalta. Tavoitteena on tunnistaa ympäristövaikutuksia ja löytää keinoja niiden vähentämiseksi tai ehkäisemiseksi.

Wellamo on vielä hankekehityksen varhaisessa vaiheessa, ja YVA-menettely palvelee myös hankkeen toteutumisedellytysten arviointia sekä jatkon suunnittelua. YVA-arviointi toteutetaan aina hankkeen maksimivaikutusten näkökulmasta.

Neljä tilaisuutta marraskuussa 2023

Tilaisuudet järjestettiin Meri-Porissa, Eurajoella, Raumalla ja lisäksi yksi tilaisuus pidettiin etätilaisuutena. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä yli 120 merituulivoimasta kiinnostunutta. “Yleisötilaisuudet ovat hieno mahdollisuus keskustella suoraan paikallisten asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Avoin vuoropuhelu on paras tapa löytää kaikin puolin hyväksyttävät ja kestävät ratkaisut”, totesi hankkeen projektipäällikkö Timo Lotti.

Tilaisuuksissa puhui Lotin ja muiden eoluslaisten lisäksi ylitarkastaja Marja Nuottajärvi Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Äänessä olivat myös Sitowisen YVA-asiantuntijat ja Rejlers Finlandin sähköverkkoasiantuntijat. Kysymyksille ja keskustelulle oli varattu runsaasti aikaa.

Esityksissä kuultiin, että Wellamo tukee osaltaan vihreää siirtymää eli siirtymää fossiilipohjaisesta taloudesta kohti uusiutuvan energian varaan rakentuvaa yhteiskuntaa. Hankkeen taloudelliset ja työllistävät vaikutukset ulottuvat koko Suomeen, mutta erityisesti Satakunnan alueelle. Työllisyysvaikutuksia syntyy muun muassa suunnittelusta, rakentamisesta ja kuljetuksista sekä tuotannonaikaisesta huollosta ja ylläpidosta.

Sähkönsiirron tuomat muutokset rannikon maisemiin mietityttivät

Eniten keskustelua herättivät sähkönsiirtoreitit ja etenkin mantereen voimajohtoalueet, joita pitkin sähköä kuljettavat maakaapelit ja ilmajohdot kulkevat. Osallistujat olivat kiinnostuneita johtoalueiden alustavasti kaavailluista sijainneista sekä niiden rajautumisesta suhteessa heidän kiinteistöihinsä.

Tavoitteena on hyödyntää olemassa olevia voimajohtoalueita mahdollisimman paljon niin maisemaan kuin luontoon kohdistuvien vaikutusten minimoimiseksi. Jos uuden johtoalueen rakentaminen on välttämätöntä, niin sille etsitään vähiten haitallinen reitti. Wellamon sähkönsiirtoon tarvitaan 1–2 reittiä, jotka valitaan toteutettavuuden ja sähkön kulutuksen alueellisten tarpeiden mukaan. Myös ympäristövaikutukset vaikuttavat valintoihin.

Sähkönsiirron teknologiat sekä lainsäädäntö kehittyvät nopeasti. Moni yleisötilaisuuksiin osallistunut oli tietoinen vetyteknologian lupaavista mahdollisuuksista energian siirtämisessä ja varastoinnissa. YVA-arvioinnin tulee kuitenkin perustua varmasti käytössä oleviin ratkaisuihin. Osin muuttuvan toimintaympäristön vuoksi arvioinnissa tarkastellaan useita eri sähkönsiirron reittivaihtoehtoja.

Osallistujia mietitytti, miksi sähkönsiirtoa ei toteuteta etupäässä maakaapeloinneilla. Ilmajohtojen siirtotehot ovat kuitenkin maakaapeleita suuremmat, ja niillä on myös muita teknisiä ja taloudellisia etuja esimerkiksi huollon ja ylläpidon näkökulmista. Maakaapelointi on kuitenkin täydentävä sähkönsiirtotapa ilmajohdoille, etenkin ranta-alueilla.

Osallistujia kiinnosti myös merituulivoiman tuotantoalueen mahdollinen näkyvyys rannikolle. Merituulivoimalat sijoitetaan niin kauas merelle, että valoisaan aikaan ne näkyvät rannikolle säästä riippuen enintään pistemäisinä. Pimeään vuorokaudenaikaan voimaloiden huomiovalot todennäköisesti heijastuvat pimeälle taivaalle.

Keskustelu Wellamosta ja sen sähkönsiirrosta jatkuu

YVA-ohjelmasta saattoi jättää mielipiteitä 23. marraskuuta 2023 saakka. Yhteysviranomainen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, laatii viranomaislausunnon kansallisen kuulemisen ja saatujen mielipiteiden pohjalta. Vuorovaikutus jatkuu koko YVA-menettelyn ajan.

Eoluksen ja Simply Blue Groupin muodostama SeaSapphire selvittää edellytyksiä rakentaa merituulivoimaa kelluville perustuksille Satakunnan edustalle Selkämerelle, noin 90 kilometriä rannikosta. Wellamo sijaitsee Suomen talousvyöhykkeellä.

Samasta aiheesta