Uutiset

· 2 minuutin lukeminen

Uusiutuva energia tukemassa Itämeren hyvinvointia

Fossiilisiin polttoaineisiin perustuva energiantuotanto on yksi suurimmista ilmastonmuutokseen vaikuttavista tekijöistä. Siirtymällä uusiutuviin energiantuotantomuotoihin voimme hillitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Hiilidioksidipäästöjä tuottavat energiamuodot kiihdyttävät ilmastonmuutosta ja aiheuttavat muutoksia vesistöihin, kuten Itämereen, jonka tila on uhattuna. Kun energiantuotannosta vapautuvaa hiilidioksidia sitoutuu ilmasta mereen, meret happamoituvat vaarantaen useiden lajien, kuten simpukoiden elinympäristön ja ekosysteemien elinvoimaisuuden. Panostaminen tuuli- ja aurinkovoimaan vähentää riippuvuutta fossiilisista energiamuodoista ja mahdollistaa kotimaisen energiantuotannon lisäämistä.

Merituulivoiman hyödyt

Merituulivoimaa pidetään keskeisenä keinona päästä EU:n tavoitteeseen saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Tekniikan kehittyessä merituulivoiman sähköntuotantopotentiaali on huomattavasti suurempi kuin maatuulivoimalla. Tuulivoiman tuotanto on tehokkaampaa, koska merellä tuulee navakammin ja tasaisemmin. Merelle rakennettavat tuulivoimalat ovat myös huomattavasti suurempia kuin maalle rakennettavat. Merelle voi myös rakentaa suuria tuotantoalueita, joista tehokkaimmat tuottavat sähköä ydinvoimalan verran.

Merituulivoiman yhteyteen voidaan mahdollisesti myös sijoittaa muita merellisen tuotannon toimialoja. Näin meripinta-alaa hyödynnettäisiin tehokkaasti ja taloudellisesti, lisäksi suurempi osa voidaan jättää koskemattomaan tilaan.

Itämeren suurin uhka on rehevöityminen

Itämeri rehevöityy, sillä sinne on päässyt liikaa ravinteita, erityisesti fosforia ja typpeä. Energiantuotanto on yksi suurimmista typen lähteistä, minkä vuoksi siirtymä päästöttömään energiaan on tärkeää. Ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten lisääntyneet sateet ja lumipeitteettömyys lisäävät ravinteiden huuhtoutumista mereen esimerkiksi maatalousalueilta. Tämän seurauksena sinilevän määrä lisääntyy ja tulevaisuudessa kasvustot ovat suurempia. Itämeri on erityisen altis rehevöitymisen vaikutuksille sen vähäisen suolapitoisuuden takia, joka laskee entisestään kasvavan sademäärän takia.

Muutokset Itämeren olosuhteissa uhkaavat avainlajeja, jotka ovat koko eliöstölle tärkeitä. Veden lämpeneminen vaikuttaa esimerkiksi kaloihin. Kylmissä vesissä viihtyvät kalat, kuten siika ja hauki vähenevät, kun taas särkikalojen määrä kasvaa. Muutokset Itämeren ekosysteemissä ovat vaikeasti ennakoitavissa. Eri lajit vaikuttavat toisiinsa merkittävästi, minkä vuoksi on haastavaa arvioida vaikutusten välisiä suhteita.

Eolukselle on tärkeää kehittää merituulivoimaa vastuullisesti Itämeren alueella

Eolus haluaa kehittää merituulivoimaa herkkää meriympäristöä varjellen. Eolus on laatinut vuosille 2022–2025 sitoumuksen, joka kattaa kaikki merituulivoimahankkeemme Itämerellä. Sitoudumme ottamaan merituulivoiman kehityksessä huomioon meren herkän tilan ja toimimaan Itämeren suojelun puolesta eri tavoin, kuten levittämällä tietoisuutta ja tunnistamalla merituulivoiman mahdollisia haittavaikutuksia meriluonnolle. Tutustu Eoluksen Itämerisitoumukseen täällä.

Lähtölaukauksena Eoluksen ja BSAG:n yhteistyölle järjestettiin maaliskuussa 2023 Itämeri-työpaja, jossa tunnistettiin merituulivoimahankkeiden mahdollisia vaikutuksia yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Lähteet:

wwf.fi

itameri.fi

ymparisto.fi

Samasta aiheesta