Eolus järjesti keväällä 2024 työpajan, jossa vedenalaista luontoa tutkivien yritysten asiantuntijat sekä kansalaisjärjestöjen edustajat pohtivat, millaisia vaikutuksia merituulivoima-alueiden rakentamisella ja tuotannolla on vedenalaiselle luonnolle. Keskustelussa peräänkuulutettiin mittavien tutkimusten ja selvitysten tärkeyttä, jotta mahdollisia haittoja voidaan minimoida ja viime kädessä kompensoida.

Merituulivoiman rakentaminen muokkaa merenpohjaa, kun voimalat pystytetään tai kiinnitetään merenpohjaan. Sähkön tuonti merituulivoima-alueelta vaatii puolestaan kymmenien kilometrien pituisen merikaapelin laskemista merellisen tuotantoalueen ja rannikon välille. Ja kun rakennustyöt päättyvät, vaikuttavat satojen metrien korkeuteen kohoavat voimalat lähialueensa luontoon 35–40 vuoden ajan.

”Tähän mennessä Eolus on toteuttanut merenpohjaan ja vedenalaiseen luontoon liittyviä tutkimuksia Navakan ja Wellamon hankealueilla”, Navakka-hankkeen projektipäällikkö Essi Tikkanen toteaa.

Huhtikuussa Porissa järjestetyssä työpajassa esiteltiin ensin Wellamon ja Navakan hankealueilla tehtyjä selvityksiä, minkä jälkeen vuorossa oli työpajaosuus, jossa pohdittiin merituulivoiman moninaisia vaikutuksia Selkämeren luontoon ja Itämereen.

Melu, sähkömagneettinen säteily ja merenpohjan monimuotoisuus

Muun muassa tuotannosta syntyvä vedenalainen melu, merikaapelien sähkömagneettinen säteily, sekä hankkeiden vaikutukset kalastoille nostettiin aiheiksi, joihin on syytä selostusvaiheessa perehtyä. Myös tuulivoimaloiden vaikutukset virtaamiin nähtiin keskeisenä vaikutuksena joihin tulisi pureutua, sillä virtaamamuutosten myötä merituulivoimalat voivat vaikuttaa planktonkukintoihin ja sen kautta eliöiden ravintoketjuihin.

Lisäksi työpajassa nousi esiin geodiversiteetti, eli merenpohjan monimuotoisuus hankealueella. Esimerkiksi Navakan hankealueella on harvinaisia vedenalaisia muodostumia, kuten hiekkaharjuja, joihin rakentaminen väistämättä vaikuttaa. Osa osallistujista myös muistutti, ettei nykylainsäädännön puitteissa merikaapelin vetäminen Selkämeren kansallispuiston läpi ole sallittua. Kaapelin rakentaminen vaatisi tällöin nykylainsäädännön muuttamista.

”Merikaapelireitteihin on odotettavissa selkeyttä hankkeen ja merialuesuunnittelun edetessä. Usean merikaapelin niputtaminen kulkemaan yhdessä johtokäytävässä olisi yksi ratkaisu vaikutusten vähentämiseksi, mikä myös työpajassa mainittiin. Niputtamiseen liittyy ihan sähköteknisiä rajoitteita sen osalta, kuinka lähelle toisiaan merikaapeleita voi ylipäätään rakentaa”, Tikkanen sanoo.

Keskustelussa hahmoteltiin myös mahdollisia ratkaisuja, joista monen kohdalla peräänkuulutettiin huolellista tiedonkeruuta ja olemassa olevan tiedon hyödyntämistä. Esimerkiksi Natura-arviointia varten on jo tutkittu merialueiden nykytilaa, ja merenpohjan geologian osalta on syytä seurata, mitä meneillään olevassa VELMU-tutkimushankkeessa selviää. Lisäksi keskusteluissa muistutettiin, kuinka hankekehityksessä tulee varattava riittävästi rahaa merituulivoima-alueen elinkaaren jälkeiseen purkamiseen ja ennallistamiseen.

”Kuten työpajassakin mainittiin, on positiivista, että merituulivoimateknologia ja rakentamistavat esimerkiksi paalutuksen osalta ovat viime vuosina kehittyneet. Kehitys auttaa osaltaan vähentämään merituulivoiman haitallisia luontovaikutuksia”, Tikkanen toteaa.

Luontovahinkojen kompensaation mahdollisuuksista tarvitaan lisää tietoa

Toisessa työpajaosuudessa pohdittiin lyhyesti vaikutusten kompensaatiota. Siinä vaikutuksia, joita on erityisen vaikea poistaa tai minimoida, pyrittäisiin kompensoimaan suojelemalla tai ennallistamalla luontoa jossakin toisaalla. Se nähtiin kuitenkin vielä näin varhaisessa vaiheessa haasteelliselta: jos hankkeen toteutus vaatisi ainutlaatuisen luontotyyppiin kajoamista, miten sitä voitaisiin kompensoida, jos vastaavaa luontoa ei löydy muualta?

”Työpajassa korostettiinkin, että kompensaation pitää olla todellisesti viimesijaista – eli sitä toteutetaan vain silloin, kun haitan poisto tai minimointi ei ole muuten mahdollista. Kuten keskustelussa todettiin, kompensaatiosta tarvitaan parempaa ymmärrystä, jotta hankkeiden kokonaisvaikutukset jäävät kaikista näkökulmista tarkasteltuina positiivisiksi”, Tikkanen toteaa.

Merituulivoimahankkeilla on vaikutuksia myös maalla, kun hankkeiden sähkönsiirto vaatii ilmajohtojen tai maakaapelien rakentamista. Tutustu artikkeliimme, jossa vertailemme kummankin ratkaisun hyötyjä ja haasteita.

Lue lisää Navakasta ja Wellamosta. Tutustu myös Itämeri-sitoumukseemme.

Vedenalainen luontotyöpaja kuvituskuva